โครงการรณรงค์ส่งเสริมการจัดทำประกันภัย พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 ณ มูลนิธิสว่างวิชชาธรรมสถาน จังหวัดนครราชสีมา

 

chorath 14 12 63