"ขอเชิญชวนภาคประชาชนและภาคเอกชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างระเบียบกองทุนประกันวินาศภัยว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ พ.ศ. ..."   

ท่านสามารถตอบแบบสอบถามได้ตาม Link ด้านล่างนี้ 

"แบบสำรวจความคิดเห็นต่อร่างระเบียบกองทุนประกันวินาศภัยว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ พ.ศ. ..."

 

Attachments:
Access this URL (/main/images/pdf/ro-announce/Phototype1_gif.pdf)ร่างระเบียบจริยธรรมและจรรยาบรรณ พ.ศ["ขอเชิญชวนภาคประชาชนและภาคเอกชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างระเบียบกองทุนประกันวินาศภัยว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ พ.ศ. ..."]

Loading...