บริษัท เอ.พี.เอฟ. อินเตอร์เนชั่นแนล อินชัวรันส์ จำกัด


          ขณะนี้กองทุนประกันวินาศภัยอยู่ระหว่างดําเนินการตรวจสอบข้อมูลของเจ้าหนี้ตามสัญญา ประกันภัย และรอข้อมูลเจ้าหนี้เพิ่มเติมจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดี เพื่อพิจารณาจ่ายเงิน ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เจ้าหนี้ โดยพิจารณาความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัยเป็นสําคัญ แต่ละรายไม่เกิน 1 ล้านบาท เมื่อกองทุนพิจารณาคําขอรับชําระหนี้ของเจ้าหนี้รายใดเสร็จสิ้นแล้ว จะแจ้งให้ท่านทราบเป็นหนังสือ พร้อมให้ท่านยืนยันสิทธิขอรับเงินต่อกองทุนต่อไป
          สําหรับเจ้าหนี้รายใด ที่ได้รับชําระหนี้จากกรมบังคับคดีแล้ว กรุณานําหลักฐานความเห็นของ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และคําพิพากษาของศาลล้มละลายกลาง มาติดต่อที่กองทุน เพื่อความรวดเร็วในการ พิจารณาเรื่องของท่าน ทั้งนี้ท่านสามารถตรวจสอบสิทธิของท่านได้ที่ www.gif.or.th โปรแกรมค้นหารายชื่อเจ้าหนี้ที่ได้รับการอนุมัติจ่ายเงินในกรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาต หากเจ้าหนี้มี ข้อสงสัยและต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 02-791-1444 กด14 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่

 

Attachments:
Download this file (02. เอพีเอฟ.pdf)02. เอพีเอฟ.pdf[คำสั่งกระทรวงการคลังที่ 1583/2553 เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย]
Download this file (1083-2798 เอพีเอฟ ครั้งที่ 2.pdf)1083-2798 เอพีเอฟ ครั้งที่ 2.pdf[คำสั่งแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี บริษัท เอ.พี.เอฟ. อินเตอร์เนชั่นแนล อินชัวรันส์ จำกัด]
Download this file (เอ พี เอฟ ประกาศยื่นคำขอ กองทุน.pdf)เอ พี เอฟ ประกาศยื่นคำขอ กองทุน.pdf[ประกาศกองทุนประกันวินาศภัยให้เจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิ์ได้รับการชำระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย บริษัท เอ.พี.เอฟ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ยื่นคำขอรับชำระหนี้]
Download this file (คำสั่งพิทักษทรัพย์เด็ดขาด.pdf)คำสั่งพิทักษทรัพย์เด็ดขาด.pdf[คำสั่งพิทักษทรัพย์เด็ดขาด บริษัท เอ.พี.เอฟ. อินเตอร์เนชั่นแนล อินชัวรันส์ จำกัด]
Download this file (คำสั่งล้มละลาย.pdf)คำสั่งล้มละลาย.pdf[คำพิพากษาให้ล้มละลาย บริษัท เอ.พี.เอฟ. อินเตอร์เนชั่นแนล อินชัวรันส์ จำกัด]
Download this file (1035-3925 เอพีเอฟ.pdf)1035-3925 เอพีเอฟ.pdf[คำสั่งคระกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ที่ 10/2553 เรื่องแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีบริษัท]