บริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด


          ขณะนี้กองทุนประกันวินาศภัยกําลังพิจารณามูลหนี้ของเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย ที่เหลือประมาณ 5,000 คําขอ เพื่อพิจารณาจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนให้แก่เจ้าหนี้จะพิจารณาจ่ายตามความ คุ้มครองตามกรมธรรม์และต้องไม่เกิน 1 ล้านบาท เมื่อรวมกับจํานวนเงินที่เจ้าหนี้ได้รับชําระหนี้มาจากกรม บังคับคดีเรียบร้อยแล้ว เมื่อกองทุนประกันวินาศภัยดําเนินการพิจารณาคําขอรับชําระหนี้ของเจ้าหนี้เสร็จแล้ว กองทุนจะแจ้งให้ท่านทราบพร้อมให้ท่านยืนยันสิทธิในการขอรับเงินส่วนที่เหลือต่อกองทุน 

          สําหรับเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัยรายใด ได้รับการเฉลี่ยทรัพย์จากกรมบังคับคดีแล้ว กรุณา นําหลักฐาน ความเห็นของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และคําพิพากษาของศาลล้มละลายกลาง มาติดต่อที่ กองทุน เพื่อความรวดเร็วในการพิจาณาเรื่องของท่าน ทั้งนี้ท่านสามารถตรวจสอบสิทธิของท่านได้ที่ www.gif.or.th โปรแกรมค้นหารายชื่อเจ้าหนี้ที่ได้รับการอนุมัติจ่ายเงินในกรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาต หากมีข้อสงสัยและต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จํากัด สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 02-791-1444 กด11หรือ13 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ 

 

 

Attachments:
Download this file (01. สัมพันธ์.pdf)01. สัมพันธ์.pdf[คำสั่งกระทรวงการคลัง เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย]
Download this file (117-4505 สัมพันธ์.pdf)117-4505 สัมพันธ์.pdf[คำสั่งแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี บริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด]
Download this file (01. บจ.สัมพันธ์.pdf)01. บจ.สัมพันธ์.pdf[ประกาศกองทุนประกันวินาศภัย ให้เจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิ์ได้รับการชำระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย บริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด ยื่นคำขอรับชำระหนี้]
Download this file (คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด.pdf)คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด.pdf[บริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัดคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ]
Download this file (คำพิพากษาให้ล้มละลาย.pdf)คำพิพากษาให้ล้มละลาย.pdf[คำพิพากษาให้ล้มละลาย บริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด]