บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

Attachments:
Access this URL (/main/images/pdf/ro-announce/6_form_gen_thai.pdf)แบบฟอร์มคำทวงหนี้ เจ้าหนี้ทั่วไป[แบบฟอร์มคำทวงหนี้ เจ้าหนี้ทั่วไป บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)]
Access this URL (/main/images/pdf/ro-announce/5_form_sanya_thai.pdf)แบบฟอร์มคำทวงหนี้ เจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย[แบบฟอร์มคำทวงหนี้ เจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)]
Access this URL (/main/images/pdf/ro-announce/3_cancel_thai.pdf)ประกาศกองทุนประกันวินาศภัย เรื่อง การเลิกบริษัท[ประกาศกองทุนประกันวินาศภัย เรื่อง การเลิกบริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)]
Access this URL (/main/images/pdf/ro-announce/2_tantang_thai.pdf)คำสั่งคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ที่ ๒ / ๒๕๖๕[คำสั่งคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ที่ ๒ / ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งผู้ชำระบัญชีให้บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)]
Access this URL (/main/images/pdf/ro-announce/1_pakton_thai.pdf)คำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ ๖๗๐ / ๒๕๖๕[คำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ ๖๗๐ / ๒๕๖๕ เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของ บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตามมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕]