บริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

Attachments:
Access this URL (/main/images/pdf/ro-announce/6_form_gen.pdf)แบบฟอร์มคำทวงหนี้ เจ้าหนี้ทั่วไป[แบบฟอร์มคำทวงหนี้ เจ้าหนี้ทั่วไป บริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน)]
Access this URL (/main/images/pdf/ro-announce/5_form_sanya.pdf)แบบฟอร์มคำทวงหนี้ เจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย[แบบฟอร์มคำทวงหนี้ เจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย บริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน)]
Access this URL (/main/images/pdf/ro-announce/3_cancel_one.pdf)ประกาศกองทุนประกันวินาศภัย เรื่อง การเลิกบริษัท[ประกาศกองทุนประกันวินาศภัย เรื่อง การเลิกบริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และให้เจ้าหนี้ยื่นคำทวงหนี้]
Access this URL (/main/images/pdf/ro-announce/2_tantung.pdf)คำสั่งคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ที่ ๓ / ๒๕๖๔[คำสั่งคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ที่ ๓ / ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งผู้ชำระบัญชีให้บริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน)]
Access this URL (/main/images/pdf/ro-announce/1_pukton_one.pdf)คำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ ๒๔๒๓ / ๒๕๖๔[คำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ ๒๔๒๓ / ๒๕๖๔ เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของ บริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตามมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕]