บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)

Attachments:
Access this URL (/main/images/pdf/ro-announce/6_AsiaFormGen.pdf)แบบฟอร์มคำทวงหนี้ เจ้าหนี้ทั่วไป[แบบฟอร์มคำทวงหนี้ เจ้าหนี้ทั่วไป บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)]
Access this URL (/main/images/pdf/ro-announce/5_ASIAForm2.pdf)แบบฟอร์มคำทวงหนี้ เจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย [แบบฟอร์มคำทวงหนี้ เจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)]
Access this URL (/main/images/pdf/ro-announce/3_Pakad-asia.pdf)ประกาศกองทุนประกันวินาศภัย เรื่อง การเลิกบริษัท[ประกาศกองทุนประกันวินาศภัย เรื่อง การเลิกบริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) และให้เจ้าหนี้ยื่นคำทวงหนี้]
Access this URL (/main/images/pdf/ro-announce/2_Tangtank_asia.pdf)คำสั่งคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ที่ ๒/๒๕๖๔[คำสั่งคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ที่ ๒/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งผู้ชำระบัญชีให้บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)]
Access this URL (/main/images/pdf/ro-announce/1_pukthon_asia.pdf)คำสังกระทรวงการคลัง ที่ ๑๙๓๖/๒๕๖๔ [คำสังกระทรวงการคลัง ที่ ๑๙๓๖/๒๕๖๔ เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)]